Занимания по интереси

 

      Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси в ОУ „Димитър Димов“ се организират  за учениците от I до VII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

2020 – 2021 учебна година

I. Клуб „Природа“ 

Описание: Клубът ще се занимава с визуализиране на опити, обекти и разясняване на процеси и явления по начин близък и интересен на учениците. Да разнообрази и обогати знанията, уменията и компетентностите на учениците. Очакванията са за по-добра ориентация към постижения в усвояването на знания за природата.

Ръководител: Атике Етиз

Период на провеждане: 12.10.2020 г. – 16.06.2021 г.

 

II. Клуб „Журналист“ 

Описание: Клуб,,Журналист“ въвежда учениците в един нов свят на общуване. От тях се очаква: – Да усъвършенстват уменията си за работа в екип при отразяване на проблеми и събития от живота – Да показват обществена позиция при възникване на житейски казус и да дават предложения за неговото решаване – Да съчетават текстове с различна тематика и позиционират спрямо изискванията на журналистическия стил – Да развият комуникативните си способности и да повишат езиковите си компетентности в създаването на устни и писмени текстове.

Ръководител: Емилия Ленгерова

Период на провеждане: 12.10.2020 г. – 16.06.2021 г.

 

III. Клуб „Веселие“ 

Описание: Създаването на клуб „Веселие“ има за цел да стимулира активността и креативността у учениците, сплотяване, развиване на метро-ритмичен усет, развитието на техните музикални способности, стимулиране на творческия потенциал в рамките на общото развитие на личността.

Ръководител: Спаска Манчорова

Период на провеждане: 12.10.2020 г. – 31.05.2021 г.

 

IV. Клуб „В света на информацията“ 

Описание: Заниманията ще дадат възможност на учениците да развият въображението си чрез света на информационните технологии.

Изисквания: Заниманията ще дадат възможност на учениците да развият въображението си чрез света на информационните технологии.

Ръководител: Илиана Кирова

Период на провеждане: 12.10.2020 г. – 16.06.2021 г.

 

V. Театрално студио на английски език “Вълшебната класна стая” / “The Magic Classroom” 

Описание: Театрално студио на английски език “ The Magic Classroom” е сформирано от ученици от трети клас и дава възможност за емоционално и забавно усъвършенстване на практическите им компетенции по английски език. Деца ще научават повече за езика, литературата и изкуството без напрежението свързано с класно-урочната, сревнително статична форма на обучение, и през призмата на собствените емоции и преживявания, посредством езика на театралното изкуство.

Ръководител: Снежана Христова-Костова

Период на провеждане: 12.10.2020 г. – 31.05.2021 г.

 

2018 – 2019 учебна година

I. Мода – Ателие „Моден дизайн и проектиране“

Категория: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Описание: Заниманията по моден дизайн и проектиране ща дадат възможност на учениците да развият въображението си чрез проектиране и моделиране на съвременни облекла, усет към красивото и развиване на творчески заложби.

Ръководител: Магдалена Запрянова Бояджиева

Период на провеждане: 14.02.2019 г. – 27.06.2019 г.

 

II. Предприемачи – Клуб „Млад предприемач“

Категория: Предприемачество

Описание: В клуба учениците ще имат възможност да разширят и задълбочат знанията си по предмета „Технологии и предприемачество“ – познаване на основните форми на икономическата дейност, разпознаване по основните им белези на доходи. Не на последно място въпросът за влиянието на хората върху социалната и околната среда. Заниманията по интереси ще включват усвояване чрез упражнения, задачи и проекти, които поощряват учениците да експериментират, да разработват и да работят самостоятелно и в екип.

Ръководител: Магдалена Запрянова Бояджиева

Период на провеждане: 12.02.2019 г. – 11.06.2019 г.

 

III. Изкуство и култура– Клуб „Веселие“

Категория: Сценични и танцови изкуства

Описание: Създаването на клуб „Веселие“ има за цел да стимулира активността и креативността у учениците, сплотяване, развиване на метро-ритмичен усет, развитието на техните музикални способности, стимулиране на творческия потенциал в рамките на общото развиване на личността.

Ръководител: Спаска Петрова Манчорова

Период на провеждане: 13.02.2019 г. – 29.05.2019 г.