Прием

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2019 / 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

ПРОЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

За учебната 2018/2019 ОУ „Димитър Димов” обявява прием
в 2 паралелки 1-ви клас по 22 ученици в паралелка
или общо 44 първокласници.

 

ЧОВЕК НЕ СПИРА ДА СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ,

НО Е ВАЖНО КАК ЗАПОЧВА.

ЗАПОЧНЕТЕ С НАС!

 

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с информацията изнесена по – долу можете да се запознаете и на страницата в сайта на Община Пловдив – „Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив“
Моля, разгледайте подробно менюто в дясно – в „Нормативни документи“ можете да се информирате за
„ГРАФИК ЗА 2018 г.“,
„НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ (от сайта на Общински съвет-Пловдив)“,
в която подробно е описано кога и какво следва да предприемете след обявяване на класиране,
„НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“,
„ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (Изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г.)“,
„ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (Изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г.)“,
„ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (Изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г.)“,
„ПРИЛОЖЕНИЯ от №4 до №20“,
„Р Е Ш Е Н И Е № 38, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 15. 02. 2018 г.“,
„Р Е Ш Е Н И Е № 540, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 22. 12. 2016 г.“.

ИЗПЪЛНЕНО! Краен срок за обявяване (от директорите) на свободни места за класирането: 02.05.2018 г.

 

За учебната 2018/2019 ОУ „Димитър Димов” обявява прием
в 2 паралелки 1-ви клас по 22 ученици в паралелка
или общо 44 първокласници.

 

ИЗВЪН СРОКА! Краен срок за регистриране за участие в класиране (подаване на Заявление на хартия)
от родителите в училищата: 31.05.2018 г.
(отнася се за родители, които нямат възможност да го направят по интернет)

ИЗВЪН СРОКА! Краен срок за регистриране за участие в класиране (подаване на Заявление) от родителите
по интернет и въвеждане в системата на данните от подадените в училищата заявления: 03.06.2018 г.

ИЗВЪН СРОКА! Дата за обявяване на резултатите от ПЪРВО класиране 05.06.2018 г.

ПРЕДСТОЯЩО! Краен срок за записване на учениците след първо класиране (подаване на документите за записване от родителите в училищата): 11.06.2018 г.

ПРЕДСТОЯЩО! Отразяване на данните за записаните деца в системата от училището: 12.06.2018 г.

ОБРАЗОВАНИЕТО в ОУ „Димитър Димов” е насочено към бъдещето. Главната цел в него е придобиване на знания, социални умения и качества, улесняващи адаптирането на младите хора към динамиката на обществените промени, умения за себеоценяване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор.

Младите хора са в центъра на образователната политика на ОУ „Димитър Димов”.

ОБУЧЕНИЕТО е насочено към формиране на мисловни умения и отразява търсенето на най-продуктивните способи за научаване на децата как да откриват и решават проблеми и как да разсъждават критично върху решенията, как да управляват своята активност, мотивация и развитие.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА – основно училище I – VII клас.

НАЧАЛЕН ЕТАП I – IV КЛАС

Основна задача – въоръжаване на децата с инструментите на мисленето.

• Часове за Разширена подготовка: български език и литература и  математика.

• За учениците от начален етап /1-4 клас/ има организирани групи за дейности с целодневна организация. В тях, след учебните занятия, те подготвят, с помощта на учител, домашните и уроците си за следващия ден, а така също и работят по допълнителни теми и развиват индивидуалните си интереси.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5 – 7 КЛАС

Основна задача – оформяне на собствен научен мироглед, на умствена, естетическа и нравствена култура.

• Часове за Допълнителна подготовка: гражданско образование

• За учениците от прогимназиален етап /5-6 клас/ има организирани групи за дейности с целодневна организация. В тях, след учебните занятия, те подготвят, с помощта на учител, домашните и уроците си за следващия ден, а така също и работят по допълнителни теми и развиват индивидуалните си интереси.

ПРЕДИМСТВА НА ОУ „ДИМИТЪР ДИМОВ”

• Развитие на умствената и емоционалната интелигентност.

• Доверие и откритост в отношенията между деца, родители и учители.

• Висококвалифицирани преподаватели.

• Обучение по информационни технологии, в съвременно оборудвана зала и мултимедийна среда.

• Целодневна форма на обучение.

• Групи с дейности в целодневна организация за учениците от  1-6 клас.

• Медицинско обслужване.

• Стоматологичен кабинет.

• Базата разполага със стол, който ежедневно предлага топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене.

• Денонощна охрана.

• Удобен директен транспорт от центъра на града и кварталите.

За учебната 2018/2019 ОУ „Димитър Димов” обявява прием
в 2 паралелки 1-ви клас по 22 ученици в паралелка
или общо 44 първокласници.

Родители, изберете доброто училище и добрите учители!

Приемане на заявления: всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч.