Прием

УТВЪРДЕН  ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА  УЧЕБНАТА  2024/2025 ГОДИНА

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2024/2025 ГОДИНА

 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

График на дейностите за 2024 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

За учебната 2024/2025  ОУ „Димитър Димов” обявява прием
в 2 паралелки 1-ви клас по 24 ученици в паралелка
или общо 48 първокласници.

ЧОВЕК НЕ СПИРА ДА СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ,

НО Е ВАЖНО КАК ЗАПОЧВА.

ЗАПОЧНЕТЕ С НАС!

ЕЛЕКТРОНЕН  ПРИЕМ  НА  УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ  КЛАС

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с информацията изнесена по – долу можете да се запознаете и на страницата в сайта на Община Пловдив – „Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив“
Моля, разгледайте подробно менюто в дясно – в „Нормативни документи“ можете да се информирате за
„ГРАФИК ЗА 2024 г.“,
НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ (от сайта на Общински съвет-Пловдив)“,
в която подробно е описано кога и какво следва да предприемете след обявяване на класиране,
НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“,
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (НОВО – РЕШЕНИЕ № 50, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 07.03.2023 г.),
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  (НОВО – РЕШЕНИЕ № 50, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 07.03.2023 г.),
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (НОВО – РЕШЕНИЕ № 50, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 07.03.2023 г.),
ПРИЛОЖЕНИЯ от №4 до №20,

Краен срок за обявяване (от директорите)

на свободни места за класирането: 13.05.2024 г.

За учебната 2024/2025 ОУ „Димитър Димов” обявява прием
в 2 паралелки 1-ви клас по 24 ученици в паралелка
или общо 48 първокласници.

 Краен срок за регистриране за участие в класиране (подаване на Заявление на хартия)
от родителите в училищата: 
до  04.06.2024 г.
(отнася се за родители, които нямат възможност да го направят по интернет)

 Регистриране за участие в класиране (подаване на Заявление) от родителите по интернет и въвеждане в системата на данните от подадените в училищата заявления:    до 05.06.2024 г.

 Дата за обявяване на резултатите от ПЪРВО класиране: 06.06.2024 г.

Краен срок за записване на учениците след първо класиране (подаване на документите за записване от родителите в училищата):  12.06.2024 г.

 Отразяване на данните за записаните деца в системата от училището:  13.06.2024 г.

ОБРАЗОВАНИЕТО в ОУ „Димитър Димов” е насочено към бъдещето. Главната цел в него е придобиване на знания, социални умения и качества, улесняващи адаптирането на младите хора към динамиката на обществените промени, умения за себеоценяване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор.

Младите хора са в центъра на образователната политика на ОУ „Димитър Димов”.

ОБУЧЕНИЕТО е насочено към формиране на мисловни умения и отразява търсенето на най-продуктивните способи за научаване на децата как да откриват и решават проблеми и как да разсъждават критично върху решенията, как да управляват своята активност, мотивация и развитие.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА – основно училище I – VII клас.

НАЧАЛЕН ЕТАП  I – IV КЛАС

Основна задача – въоръжаване на децата с инструментите на мисленето.

• Часове за Разширена подготовка: български език и литература, английски език и  математика.

• За учениците от начален етап /1-4 клас/ има организирани групи за дейности с целодневна организация. В тях, след учебните занятия, те подготвят, с помощта на учител, домашните и уроците си за следващия ден, а така също и работят по допълнителни теми и развиват индивидуалните си интереси.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  5 – 7 КЛАС

Основна задача – оформяне на собствен научен мироглед, на умствена, естетическа и нравствена култура.

• Часове за Допълнителна подготовка: български език и литература, английски език и математика.

• За учениците от прогимназиален етап /5-6 клас/ има организирани групи за дейности с целодневна организация. В тях, след учебните занятия, те подготвят, с помощта на учител, домашните и уроците си за следващия ден, а така също и работят по допълнителни теми и развиват индивидуалните си интереси.

ПРЕДИМСТВА НА ОУ „ДИМИТЪР ДИМОВ”

• Развитие на умствената и емоционалната интелигентност.

• Доверие и откритост в отношенията между деца, родители и учители.

• Висококвалифицирани преподаватели.

• Обучение по информационни технологии, в съвременно оборудвана зала и мултимедийна среда.

• Целодневна форма на обучение.

• Групи с дейности в целодневна организация за учениците от  1-6 клас.

• Медицинско обслужване.

• Стоматологичен кабинет.

• Базата разполага със стол, който ежедневно предлага топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене.

• Денонощна охрана.

• Удобен директен транспорт от центъра на града и кварталите.

За учебната 2024/2025 ОУ „Димитър Димов” обявява прием
в 2 паралелки 1-ви клас по 24 ученици в паралелка
или общо 48 първокласници.

Родители, изберете доброто училище и добрите учители!

Приемане на заявления: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа.