Обществен съвет

Състав:

1.Председател: Добромира Божанова

2. Членове:
– Представител на финансиращия орган – Мая Ирикова, гл. експерт в „отдел образование и бизнес развитие“
– Никола Недков (титуляр)
– Златомира Пенкова (титуляр)
– Мария Янколова (титуляр)
– Ваня Койчева (резерва)
– Таня Тонева-Стоянова (резерва)
– Теодора Георгиева (резерва)
– Теодора Колева (резерва)

ПРОТОКОЛИ тук

Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и осъществяване на граждански контрол върху управлението му.

Създаване и устройство на обществения съвет

Състои се от нечетен брой членове (5 или 7)

Съставът му включва:

 1. Представител на финансиращия орган
 2. Шест или осем представители на родителите, които могат да бъдат:
 • родители на ученици от училището (2/3 от представителите)
 • Професионално доказани личности
 • Бивши възпитаници на училището

Избират се и шест или осем резервни членове.

Кой не може да бъде член на обществен съвет?

 • Осъждано лице
 • Член на Училищното настоятелство
 • Лице в трудово правоотношение с училището
 • Изпълнител по договор с училището

Процедура по съставянето на обществен съвет

 • Всяка паралелка излъчва по 2 представители от паралелка
 • Провежда се събрание на представителите
 • В събранието с право на глас може да участва само 1 родител на ученик
 • Всеки може да номинира себе си или друг представител
 • Избират се резервни членове
 • Поредността на заместване се определя по броя получени гласове
 • Мандат на съставения ОС – 3 години

Промяна в състава на обществения съвет

 • Промяна в състава на обществения съвет преди изчитане на мандата:
 • При отписване или завършване на ученика, чиито родител е член на обществения съвет;
 • След писмено заявление до директора на училището от представител на родителите;
 • След писмено уведомление от финансиращия орган за промяна на представителя;
 • По инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл.5, ал. 1;
 • При неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
 • По решение на събранието на родителите.

(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет от представителите на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване за срок до изтичането на мандата.

(3) При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на мандата.

Дейности на обществения съвет

 • Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване, и инспектирането на училището;
 • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 • Съгласува училищния учебен план;
 • Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Дейности на обществения съвет

 • Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 • Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 • Дава становище по училищния план-прием;
 • Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските училища;
 • Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 • Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на министъра.
 • При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
 • В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 • Обществения съвет избира председател на първото си заседание.
 • Заседава най-малко 4 пъти годишно.
 • С право на съвещателен глас участват поне 3-ма представители на ученическия съвет и 1 представител на УН.
 • Директорът има право да присъства и да изразява становище

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ЗПУО – ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА