РДУОУК

ОУ „Димитър Димов“, гр. Пловдив, работи по проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ от началото на 2021/2022 учебна година.

През учебната 2022/2023 през обучение преминаха учениците от първи клас разделени в 8 групи по 5 и 6 ученика. Запознати бяха с платформите, с които училището работи в ОРЕС – Google Classroom и Google Meet. Ще бъде създадена група за ученици, които не са били в училището предишни години и имат нужда от обучение.