Обява за конкурс

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Основно училище „Димитър Димов” – гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. Ген. Кутузов № 2, представляващ стоматологичен кабинет в ОУ „Димитър Димов“, с площ 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), находящ се на първия етаж, стая № 1, с южно изложение, при граници на обекта: отляво – стая на охраната, отдясно – кабинет-изолатор. Начална наемна цена: 240 лв. без ДДС. Срок на договора за наем – 5 години. Закупуването на документите за участие е от 07.07.2023г. до 21.07.2023г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 250 лева по банкова сметка на ОУ „Димитър Димов“: IBAN: BG 87 IORT 73753102006900, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на 250 лв., вносими по горепосочената банкова сметка. Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:30 часа на 21.07.2023г., в деловодството на ОУ „Димитър Димов” – гр. Пловдив, район „Северен”, ул. Ген.Кутузов № 2. Конкурсът ще се проведе на 24.07.2023г. от 10:00ч. в учителската стая на ОУ „Димитър Димов” – гр. Пловдив, район „Северен”, ул. Ген. Кутузов № 2, етаж 2. Лице за контакт – Мария Йорданова – ЗАС в ОУ „Димитър Димов”, тел. 0879148555.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *