Monthly Archives: юли 2023

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Основно училище „Димитър Димов” – гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. Ген. Кутузов […]