О Б Я ВА ОУ „Димитър Димов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Ген. Кутузов” № 2, представляващ ученически стол към ОУ „Димитър Димов” с площ от 196,40 кв.м. (сто деветдесет и шест цяло и четиридесет стотни квадратни метра), находящ се на първия етаж в сградата на училището. Закупуването на документите за участие е от 25.08.2021г. до 08.09.2021г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 87 IORT 73753102006900, BIC: IORTBGSF в банка „Инвест Банк“ АД – клон Пловдив. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка. Конкурсът ще се проведе на 09.09.2021г. от 15:00 часа в Учителската стая, ет. 2 на ОУ „Димитър Димов” – гр. Пловдив, ул. „Ген. Кутузов” № 2. Лице за контакт – Елица Илиева – зам.-директор „Учебна дейност“ в ОУ „Димитър Димов” – гр. Пловдив, тел. 0879 139 555.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *